Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Fundusze Europejskie –
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Informacje o Programie

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Program Infrastruktura i Środowisko został już zakończony. POIiŚ miał na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawę stanu środowiska, zdrowia, zachowanie tożsamości kulturowej i rozwijanie spójności terytorialnej. Łączna wielkość zaangażowanych środków finansowych na lata 2007–2013 wyniosła 37 700,5 mln euro.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy pełnił rolę jednej z instytucji wdrażających priorytet Programu pod nazwą „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”. Celem priorytetu był rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich kształcących specjalistów z obszaru nowoczesnych technologii oraz zwiększenie liczby studentów na priorytetowych kierunkach studiów.

OPI PIB pomagał w alokacji funduszy na przedsięwzięcia polegające na budowie lub rozbudowie obiektów infrastruktury uczelni wraz z wyposażeniem w aparaturę. Inwestycje o strategicznym znaczeniu dla przyspieszania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski finansowane byłt w trybie indywidualnym, pozostałe przedsięwzięcia – w trybie konkursowym.

PROJEKTY INDYWIDUALNE:

Liczba podpisanych umów: 26

Wartość dofinansowania: 1 830 561 136,31 PLN*

* Stan na lipiec 2016 r.
 

PROJEKTY KONKURSOWE:

Liczba podpisanych umów: 33

Wartość dofinansowania: 1 424 252 737,94 PLN*

* Stan na lipiec 2016 r.
 

PROJEKTY INDYWIDUALNE I KONKURSOWE. Stan wdrażania*

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 26 indywidualnych i 89 konkursowych (42 w Konkursie nr 1 i 47 w Konkursie nr 2)

Liczba podpisanych umów: 59

Wartość całkowita projektów: 3 530 666 348,39 PLN

Wartość dofinansowania: 3 254 813 874,25 PLN

Wartość dofinansowania w EFRR: 2 766 591 792,84 PLN

Wkład krajowy: 488 222 081,41 PLN

Wartość środków rozliczonych przez beneficjentów w złożonych wnioskach o płatność: 3 253 578 188,38  PLN, w tym:

 • kwota złożonych wstępnych wniosków o płatność: 54 309 563,99 PLN
 • wnioskowana kwota refundacji: 1 136 060 845,42 PLN
 • wypłacone zaliczki netto: 2 003 774 555,45 PLN
 • wypłacone środki ogółem (refundacja + rozliczenie zaliczek): 3 140 411 980,45 PLN
 • zwroty środków uznanych za nieprawidłowo poniesione: 24 632 572,32 PLN 


Rok 2009:

 • Zaliczki wypłacone: 119 396 822,97 PLN
 • Zaliczki rozliczone: 106 874 245,23 PLN
 • Zwrócone, niewykorzystane środki w ramach przekazanych zaliczek: 12 642 431,14 PLN

Rok 2010:

 • Zaliczki wypłacone: 243 414 468,29 PLN
 • Zaliczki rozliczone: 230 408 530,36 PLN
 • Zwrócone, niewykorzystane środki w ramach przekazanych zaliczek: 12 863 627,10 PLN

Rok 2011:

 • Zaliczki wypłacone: 448 778 721,29 PLN
 • Zaliczki rozliczone: 438 279 186,36  PLN
 • Zwrócone, niewykorzystane środki w ramach przekazanych zaliczek: 10 841 466,69 PLN

Rok 2012:

 • Zaliczki wypłacone: 414 680 931,16 PLN
 • Zaliczki rozliczone: 382 682 479,74 PLN
 • Zwrócone, niewykorzystane środki w ramach przekazanych zaliczek: 29 340 038,66  PLN

Rok 2013:

 • Zaliczki wypłacone: 216 507 844,67 PLN
 • Zaliczki rozliczone: 119 468 397,64 PLN
 • Zwrócone, niewykorzystane środki w ramach przekazanych zaliczek: 15 782 455,94 PLN

Rok 2014:

 • Zaliczki wypłacone: 339 794 000,08 PLN
 • Zaliczki rozliczone: 301 497 255,58 PLN
 • Zwrócone, niewykorzystane środki w ramach przekazanych zaliczek: 37 271 749,32 PLN

Rok 2015:

 • Zaliczki wypłacone: 392 528 669,43 PLN
 • Zaliczki rozliczone: 344 225 164,42 PLN
 • Zwrócone, niewykorzystane środki w ramach przekazanych zaliczek: 48 303 505,01 PLN

 

* Stan na lipec 2016 r.

Kto mógł składać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie składać mogły najlepsze ośrodki akademickie w kraju, dysponujące potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów magisterskich i doktoranckich. Uczelnie musiały spełniać uznane międzynarodowo standardy kształcenia oraz legitymować się co najmniej „pozytywną” oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków preferowanych w Programie. 

Tzw. kierunki priorytetowe są tymi, które mogą w największej mierze decydować o konkurencyjności gospodarki i atrakcyjności dla inwestorów. Są to: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, biologia, biotechnologia, budownictwo, chemia, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, farmacja, fizyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia, informatyka, informatyka i ekonometria, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, lotnictwo i kosmonautyka, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, metalurgia, ochrona środowiska,technologia chemiczna, transport, nowoczesne technologie w medycynie.

Jakie projekty mogły być dofinansowane?

Wspierane były projekty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie istniejących obiektów infrastruktury szkół wyższych wraz z wyposażeniem w aparaturę dydaktyczno-badawczą wykorzystywaną w procesie kształcenia oraz inne nowoczesne rozwiązania pozwalające na zastosowanie ICT w dydaktyce, wraz z dostosowaniem stanu technicznego istniejącej infrastruktury do wymogów nowego wyposażenia, w tym budowę lub rozwój bezpiecznych szerokopasmowych sieci komputerowych współdziałającymi ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi.

W ograniczonym zakresie – do 25% kosztów kwalifikowanych projektu – pomoc mogła zostać przeznaczona na infrastrukturę towarzyszącą wykorzystywaną przez studentów (obiekty socjalne, ośrodki sportowo-rekreacyjne, biblioteki etc.), z wyłączeniem inwestycji w akademiki. 

Zasady dofinansowania

Łączna wielkość środków finansowych dla priorytetu wyniosła 690,01 mln euro, z czego 586,51 mln euro stanowiło wkład wspólnotowy, a 103,50 mln euro – krajowy wkład publiczny.

Środki przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach POIiŚ pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosił maksymalnie 85 procent wydatków kwalifikowalnych projektu. Wsparcie ze środków krajowych (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) stanowiło 15 procent wartości wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosiła 20 mln PLN.

Nabór wniosków

Przewidziano dwa typy naborów wniosków: indywidualny oraz konkursowy. Inwestycje o strategicznym znaczeniu dla przyspieszania rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju otrzymywały dofinansowanie bez konieczności udziału w konkursach.

 • TRYB INDYWIDUALNY

Projekty kluczowe (indywidualne) to przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Zgodnie z zapisami art. 39 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, projekty duże są inwestycjami o wartości powyżej 25 mln euro w przypadku projektów o charakterze środowiskowym (czyli priorytetów I–V, IX oraz tych projektów w ramach priorytetu VII, które nie dotyczą sieci transeuropejskich), oraz 50 mln euro dla pozostałych dziedzin. Indykatywny wykaz projektów dużych, w myśl zapisów art. 37 wymienionego wyżej rozporządzenia jest obowiązkową częścią Programu Infrastruktura i Środowisko zatwierdzonego przez Komisję Europejską.

Instytucja zarządzająca PO IiŚ sporządza listę projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013, zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006, Nr 227, poz. 1658 z późniejszymi zmianami). Lista jest dokumentem służącym wdrażaniu programu operacyjnego, który ułatwia osiągnięcie zakładanych celów rozwojowych oraz pozwala na określenie i skoordynowanie najważniejszych inwestycji realizowanych przy wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Sposób wyboru i funkcjonowania indywidualnych projektów, zasady opracowania i zatwierdzania list projektów indywidualnych oraz system zarządzania i monitorowania przygotowania indywidualnych projektów ujętych na liście projektów określają wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Umieszczenie projektu na liście projektów kluczowych nie oznacza gwarancji uzyskania dofinansowania. Gwarancją dotacji jest podpisanie umowy o dofinansowanie.

Z beneficjentami projektów indywidualnych podpisana zostaje umowa wstępna, zobowiązująca do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu. W preumowie określona jest kwota projektu i kwota dofinansowania, natomiast w załączniku do niej – podstawowe informacje o projekcie oraz harmonogram opracowania kluczowych elementów przedsięwzięcia. Preumowa jest istotnym dokumentem z punktu widzenia monitorowania postępu prac nad przygotowaniem projektu do realizacji i stanowi punkt odniesienia dla oceny postępów. Takie podejście pozwala na przygotowanie wystarczającej liczby projektów gotowych do realizacji w celu zapewnienia absorpcji na poziomie wypełniającym założenia finansowe Programu.

Proces naboru projektów składał się z następujących etapów:

I. Nabór wniosków.

II. Ocena projektów:

a) formalna;

b) merytoryczna (pierwszego i drugiego stopnia: prowadzone łącznie).

III. Podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu.

IV. Podpisanie umowy o dofinansowanie.

 • TRYB KONKURSOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy przeprowadził dwa nabory. Konkurs numer 1 w 2012 roku został zamknięty; podpisano umowy o dofinansowanie 19 projektów znajdujących się na liście projektów rekomendowanych do wsparcia. W ramach Konkursu numer 2 w grudniu 2012 roku zawarto cztery umowy o dofinansowanie, a na liście projektów rekomendowanych do wsparcia znalazło się 35 projektów.

Proces naboru projektów składa się z następujących etapów:

I. Ogłoszenie konkursu.

II. Nabór wniosków.

III. Ocena projektów:

a) preselekcja: na podstawie niepełnej dokumentacji projektowej pod kątem kryteriów formalnych oraz kryteriów merytorycznych pierwszego stopnia; sporządzona jest lista rankingowa projektów zgłoszonych do dofinansowania;

b) ocena ostateczna: na podstawie pełnej dokumentacji projektowej pod kątem kryteriów merytorycznych drugiego stopnia; na uzupełnienie dokumentacji przysługuje wnioskodawcy termin nie dłuższy niż sześć miesięcy od dnia zatwierdzenia przez instytucję pośredniczącą listy rankingowej.

IV. Podjęcie decyzji o rekomendowaniu projektu do dofinansowania przez zespół do spraw oceny merytorycznej drugiego stopnia.

V. Podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

VI. Podpisanie umowy o dofinansowanie.