Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Fundusze Europejskie –
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Trwałość projektu

Jak utrzymać trwałość projektów infrastrukturalnych zrealizowanych przez szkoły wyższe? 

Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą dotyczącą podejmowania działań mających na celu utrzymanie trwałości projektów oraz infrastruktury dydaktycznej, aparatury badawczej i sprzętu ICT, powstałych w ramach priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ.

Ekspertyza dotyczy (1) „długofalowego planowania działań uczelni oraz optymalizacji kosztowo-organizacyjnej”, (2) „działań, które swoim zakresem obejmują przede wszystkim mechanizmy projakościowe w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia” oraz (3) „przeglądu potencjalnych źródeł finansowania zakupionej lub wybudowanej infrastruktury”.

Ekspertyza została zrealizowana na zlecenie NCBR. 

 

16 lutego 2016 r. Komunikat w zakresie zasad zachowania trwałości projektów finansowanych w ramach Działania 13.1 POIiŚ

W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2015r. okresu kwalifikowania wydatków w ramach perspektywy finansowej PO IiŚ 2007-2013, a tym samym zakończeniem realizacji większości projektów XIII osi priorytetowej, jak również zakończeniem funkcjonowania Zespołu ds. oceny zmian w projektach realizowanych w ramach zawartych umów o dofinansowanie w Działaniu 13.1. POIIŚ informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej w Działaniu 13.1 POIIŚ nie będzie wydawać decyzji, opinii oraz interpretacji mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji projektów.

Biorąc pod uwagę powyższe IW informuje, że od momentu zakończenia kwalifikowalności wydatków w Działaniu 13.1. każdy z Beneficjentów XIII osi priorytetowej jest odpowiedzialny za użytkowanie, funkcjonowanie i zarządzanie środkami trwałymi infrastruktury POIiŚ po zakończeniu realizacji projektów.  Dodatkowo, każdy z Beneficjentów zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu, co może zostać skontrolowane przez IP POIiŚ w obowiązującym dany projekt okresie trwałości. W ramach kontroli trwałości weryfikowane mogą zostać również: osiągnięcie i utrzymanie wskaźników, przychód, zasada zakazująca podwójnego finansowania czy archiwizacja dokumentacji związanej z projektem. Zespół kontrolujący może podjąć czynności mające na celu ustalenie, czy dany projekt nie został poddany tzw. znaczącej modyfikacji tj. zmianie, która naruszyłaby jego charakter, warunki realizacji, mogłaby spowodować uzyskanie nieuzasadnionych korzyści lub zmianę charakteru własności infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.

Jednocześnie IW informuje, że nie będą wydawane decyzje w zakresie przenoszenia sprzętu zakupionego z innych źródeł do obiektów POIiŚ, sprzętu zakupionego w ramach POIiŚ do obiektów nie powstałych w ramach POIiŚ lub realizacji projektów dofinansowanych ze środków innych programów w obiekcie POIiŚ.  Zgodnie z opinią IP realizacja innych projektów w obiektach POIiŚ lub przeniesienie sprzętu zakupionego w ramach POIiŚ do obiektów nie powstałych w ramach POIiŚ są możliwe pod warunkiem, że ww. zmiany nie wpłyną negatywnie na osiągnięcie celów i wskaźników, generowanie dochodu, zmianę podatku VAT na niekwalifikowany w projekcie POIIŚ, a jego trwałość w związku ze zmianą zostanie zachowana. Beneficjent powinien również udowodnić, że zmiany związane z przenoszeniem lub realizacją innych projektów powinny stanowić wartość dodaną dla projektu POIiŚ.

Szczegółowe informacje nt. zasad zachowania trwałości w projektach znajdą Państwo w podręczniku: Zagadnienia zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich

 

Załączniki: