Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies
.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Fundusze Europejskie –
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

FAQ

W tej części znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu Infrastruktura i Środowisko (FAQ). Jeżeli nie znajdą Państwo wśród nich odpowiedzi na swoje pytania, prosimy o kontakt na adres poiis@opi.org.pl.

 

Dokumentacja aplikacyjna

pokaż

Czy w ramach konkursu numer 2 można złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie?

Nie, w ramach konkursu numer 2 wnioskodawca może składać dowolną liczbę wniosków o dofinansowanie.

Jeżeli wnioskodawca przewiduje, że wydatki poniesione w ramach zadania związanego z zarządzaniem projektem będą wydatkami niekwalifikowanymi, to czy taki zapis musi się znaleźć we wniosku o dofinansowanie w punkcie B.4.1a?

Zgodnie z instrukcją wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie, w punkcie B.4.1a we wniosku o dofinansowanie powinno się przedstawiać jedynie te wydatki, które wnioskodawca poniósł (lub planuje ponieść), a które zgodnie z wytycznymi kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ mogą być uznane za kwalifikowane. Wydatki te powinny się również znaleźć i muszą być zbieżne z informacjami przedstawionymi w punkcie H1 wniosku o dofinansowanie („Podział kosztów”) oraz w studium wykonalności (rozdział 8.2 „Plan finansowania przedsięwzięcia” i rozdział 9 „Analiza finansowa”).

Czy liczba znaków we wniosku o dofinansowanie będzie weryfikowana przez instytucję wdrażającą?

Tak, zgodnie z instrukcją wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie, punkty wymagające wpisania ograniczonej liczby znaków podlegają weryfikacji.

Co oznacza data rozpoczęcia procedury przetargowej w punkcie D.1 („Harmonogram projektu”) we wniosku o dofinansowanie?

Procedura przetargowa rozpoczyna się w dniu ogłoszenia pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia, a kończy w dniu rozstrzygnięcia ostatniego postępowania.

W punkcie E.2 („Analiza społeczno-gospodarcza”) wniosku o dofinansowanie napisano, iż dla projektów niebędących projektami dużymi dopuszczalne jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej w sposób uproszczony poprzez określenie i oszacowanie ilościowych i jakościowych skutków ekonomicznych realizacji projektu. Czy oznacza to, że punkt E.3.2 („Analiza wrażliwości”) również nie będzie musiał być wypełniany?

W razie braku konieczności wypełnienia punktu E.2 wnioskodawca będzie musiał wypełnić jedynie trzy pierwsze kolumny (badana zmienna, zmiana finansowej stopy zwrotu, zmiana finansowej zaktualizowanej wartości netto) punktu E.3.2.

Podczas oceny wniosku o dofinansowanie okazuje się, że na przykład w tomie nr 3 składającym się z kilku załączników któregoś załącznika brakuje, albo że któryś załącznik musi zostać poprawiony. Czy beneficjent jest zobligowany do złożenia całości tomu nr 3 do ponownej oceny czy też musi przesłać jedynie poprawiony załącznik?

Wnioskodawca zostanie pisemnie poproszony o przedstawienie instytucji wdrażającej brakujących lub poprawionych dokumentów tylko w zakresie wskazanym w przesłanym piśmie. Jeżeli wystąpi konieczność poprawy tylko jednego załącznika z tomu nr 3, to wnioskodawca będzie musiał poprawić tylko ten załącznik, bez przedstawiania całego tomu nr 3.

Które decyzje składane z wnioskiem o dofinansowanie powinny być prawomocne?

Wszystkie decyzje administracyjne składane razem z wnioskiem o dofinansowanie powinny być prawomocne.

Jeżeli w ramach projektu przebudowywany jest jeden wydział uczelni, to czy w „Programie rozwoju dydaktyki i badań” załączanym do wniosku o dofinansowanie trzeba opisać wszystkie wydziały?

W wyżej wymienionym załączniku należy zawrzeć tylko te wydziały, których dotyczy określony projekt.

Czy podczas oceny merytorycznej drugiego stopnia wnioskodawca będzie proszony o usunięcie nazw własnych z załącznika „Zestawienie rzeczowo-wartościowe projektu”?

Gdy wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o konieczności usunięcia nazw własnych z załącznika, będzie mógł dokonać jednokrotnego uzupełnienia (zgodnie z §59 regulaminu konkursu numer 2).

Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie wymagana będzie dokładna specyfikacja techniczna sprzętu?

Na tym etapie wnioskodawca nie musi składać specyfikacji technicznej sprzętu i wyposażenia. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia załącznika „Zestawienie rzeczowo-wartościowe zakupowanego sprzętu”.

Czy infrastruktura laboratoriów dla studentów wchodzi w skład infrastruktury dydaktycznej?

Tak, pomieszczenia laboratoryjne stanowią infrastrukturę dydaktyczną, zgodnie ze zbiorem elementów wchodzących w skład infrastruktury dydaktycznej, przedstawionym w punkcie 8.2 wytycznych do przygotowania studium wykonalności.

Czy sale rady wydziału wchodzą w skład infrastruktury towarzyszącej?

Tak, sale rady stanowią infrastrukturę towarzyszącą, zgodnie ze zbiorem elementów wchodzących w skład infrastruktury towarzyszącej, przedstawionym w punkcie 8.2 wytycznych do przygotowania studium wykonalności.

Czy miejsca parkingowe w projekcie muszą być przeznaczone dla studentów czy dla pracowników?

Miejsca parkingowe powinny być przeznaczone dla osób korzystających z infrastruktury powstałej w ramach projektu zrealizowanego w działaniu 13.1 PO IiŚ.

Jeśli część sprzętów została już zakupiona w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, to czy beneficjent może przenieść te sprzęty do budynków finansowanych ze środków PO IiŚ?

Zgodnie ze szczegółowym opisem priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko, kryterium demarkacji między projektami realizowanymi w ramach XIII osi priorytetowej a projektami PO IG stanowi rodzaj i przeznaczenie projektów. W PO IG dofinansowanie uzyskają projekty z zakresu rozwoju infrastruktury B+R na potrzeby stymulowania współpracy z otoczeniem gospodarczym (przedsiębiorcami).

Od kiedy należy liczyć 15-letni okres referencyjny w projekcie, dla którego przeprowadzana jest analiza finansowa?

W analizie finansowej 15-letni okres referencyjny należy liczyć od roku złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czy wpisanie refundacji zakłada, że beneficjent musi być w stanie zrefundować całkowite koszty projektu?

Na etapie aplikowania o środki wnioskodawca powinien przyjąć, iż projekt będzie finansowany wyłącznie w ramach płatności refundacyjnych.

Jakie dokumenty mogą potwierdzać prawo wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością dla celów projektu?

Dokumentem takim może być akt notarialny, ewentualnie odpis z księgi wieczystej lub wieloletnia umowa dzierżawy nieruchomości. Oświadczenie wnioskodawcy (kierownika jednostki) nie jest w tej kwestii dokumentem wystarczającym.

Wnioskodawca dysponuje już pozwoleniem na budowę. Czy pomimo tego musi załączać do wniosku dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością do celów projektu, czy wystarczy załączenie tylko pozwolenia na budowę?

Tak, należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością do celów projektu.

Wątpliwość budzi zapis w wytycznych kwalifikowalności wydatków PO IŚ dotyczący zakazu potraktowania podatku VAT, który zgodnie ze stosowanymi zasadami nie zostanie odzyskany jako wydatek kwalifikowany oraz w praktyce wyeliminowuje możliwości prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej za sprzedażą opodatkowaną na terenie infrastruktury dofinansowanej w ramach PO IŚ. Przyjęta w ramach PO IŚ zasada eliminacji jakiejkolwiek działalności związanej ze sprzedażą opodatkowaną VAT uniemożliwia wyposażenie budynków w funkcjonalności niezbędne dla prowadzenia działalności dydaktycznej (np. brak usług kserograficznych czy gastronomicznych dla studentów). Ograniczenie to jest bezzasadne z punktu widzenia prawa podatkowego oraz niecelowe z punktu widzenia rezultatów, jakim służyć powinny nowo powstające budynki.

Podstawowym dokumentem regulującym kwalifikowalność wydatków w ramach programów operacyjnych są wytyczne kwalifikowania wydatków. Przy każdej zmianie wytyczne są konsultowane (także na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) – każdy zainteresowany podmiot może zgłosić swoje uwagi. Brak możliwości kwalifikowania podatku VAT (w całości) w projektach realizowanych w ramach PO IiŚ przy rozliczaniu go „współczynnikiem sprzedaży” wynika bezpośrednio z zapisów rozdziału 6.7 (punkty: 6c, 6d i 7).

ukryj

Kryteria wyboru projektów

pokaż

Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie beneficjent powinien przedstawić uchwałę Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla całej uczelni czy jedynie dla kierunków będących przedmiotem projektu?

Zgodnie z dodatkowym kryterium formalnym nr 12, wnioskodawca powinien przedstawić uchwałę PKA o nadaniu pozytywnej lub wyróżniającej oceny jakości kształcenia dla kierunków studiów wspieranych w Programie Infrastruktura i Środowisko.

Czy posiadanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora musi dotyczyć dwóch dziedzin wspieranych w ramach PO IiŚ?

Zgodnie z dodatkowym kryterium formalnym nr 12, wnioskodawca powinien posiadać – na dzień składania wniosku o dofinansowanie – aktualne w momencie złożenia wniosku kopie uchwał Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów lub kopię właściwego obwieszczenia z Monitora Polskiego o nadaniu podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni co najmniej dwóch uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej jednego uprawnienia w następujących dziedzinach: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki matematyczne, nauki o Ziemi, nauki medyczne, nauki techniczne (to znaczy w dziedzinach powiązanych z priorytetowymi kierunkami kształcenia określonymi w PO IiŚ). Podsumowując, posiadanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora musi obejmować co najmniej jedno uprawnienie w zakresie dziedzin wspieranych w ramach Programu.

Czy wskaźnik 75% ma dotyczyć studentów kierunków priorytetowych korzystających z powstałej dzięki Programowi infrastruktury?

Zgodnie z dodatkowym kryterium formalnym nr 14, wsparcie kierowane jest do studentów tzw. kierunków priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko. Oznacza to, iż minimum 75% studentów korzystających z powstałej infrastruktury powinno być studentami kierunków priorytetowych PO IiŚ. W ograniczonym zakresie – do 25% ogółu studentów – z infrastruktury korzystać mogą studenci kierunków nieuznawanych za priorytetowe.

Kryterium merytoryczne pierwszego stopnia nr 1 („Doświadczenie beneficjenta w zarządzaniu projektami finansowanymi przy udziale środków zewnętrznych”) stanowi, że beneficjent musi wykazać posiadane doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych oraz określić wartość zrealizowanych inwestycji w ostatnich pięciu latach. Co w tym kontekście oznacza słowo „zrealizowane”?

Słowo „zrealizowane” dotyczy projektów inwestycyjnych, które zostały zakończone i rozliczone.

Czy dokumenty związane ze spełnieniem kryterium merytorycznego drugiego stopnia nr 2 („Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu”), określone w paragrafie 13 punkt 2 regulaminu konkursu numer 2, należy rozumieć łącznie?

Tak, wszystkie dokumenty wymienione w §13 pkt 2 regulaminu konkursu numer 2 należy złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie w terminie do 31 lipca 2012 roku. Instytucja wdrażająca dopuszcza jedynie możliwość złożenia kopii prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla całości zamierzenia inwestycyjnego objętego wnioskiem o dofinansowanie, a dla projektów wymagających uzyskania więcej niż jednej decyzji o pozwoleniu na budowę – wszystkich wymaganych prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę najpóźniej w terminie siedmiu dni od daty uzyskania informacji o miejscu projektu na liście rankingowej.

Czy w sytuacji, gdy uczelnia posiada kilka budynków dydaktycznych, możliwe jest dofinansowanie w ramach projektu następujących elementów: a) budowa nowego lub rozbudowa jednego z budynków dydaktycznych i b) wyposażenie w sprzęt pozwalający na zastosowanie ICT w dydaktyce wszystkich budynków wchodzących w skład uczelni?

Zgodnie z zapisem kryterium formalnego nr 15 (kryterium dodatkowe „Kompleksowy charakter projektu uwzględniający komponent ICT”), nabywane wyposażenie musi znajdować się w obiekcie objętym budową (rozbudową, przebudową), a jego zastosowanie musi być związane z tym obiektem. Oznacza to, że wspierany projekt nie może przewidywać wyłącznie budowy, rozbudowy oraz przebudowy obiektu dydaktycznego bez rozwoju jego infrastruktury informatycznej. Ponadto, zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami, wsparcie mogą uzyskać jedynie projekty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie, rozumianych w myśl art. 3 ust. 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami). Nie będą wspierane projekty lub ich części, które dotyczyć będą remontu, określonego w art. 3 ust. 8 ustawy, w istniejącym obiekcie budowlanym, mimo posiadanego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

Czy makrokierunki, których nie ma na liście kierunków priorytetowych, mogą być uwzględnione w projekcie i uznane za kierunki priorytetowe wspierane w ramach Programu?

W opinii instytucji pośredniczącej (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) istnieje możliwość uznania makrokierunków studiów za kierunki priorytetowe, jednakże konieczne jest, aby były one ściśle powiązane z tzw. kierunkami priorytetowymi określonymi w szczegółowym opisie priorytetu XIII PO IiŚ. Zapisy tego dokumentu stanowią, że w ramach działania 13.1 wspierane będą tylko wiodące ośrodki akademickie oferujące kształcenie na kierunkach, które będą w największej mierze decydować o konkurencyjności gospodarki i atrakcyjności dla inwestorów. Należą do nich w szczególności tzw. kierunki priorytetowe określone w rzeczonym dokumencie. Przywołany dokument nie określa w sposób zamknięty katalogu kierunków, które uznane zostaną za priorytetowe. Dodatkowo, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnia ma w szczególności prawo do ustalania planów studiów i programów kształcenia uwzględniających efekty kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla szkół wyższych. Ponadto, według NCBiR wykluczenie możliwości dofinansowania makrokierunków studiów powiązanych z kierunkami priorytetowymi PO IiŚ nie odpowiadałoby zmieniającym się potrzebom gospodarczym inwestorów, a ponadto zawężałoby znaczenie listy kierunków możliwych do wsparcia. Ostatecznie, ocena zakwalifikowania makrokierunków jako kierunków priorytetowych przeprowadzana będzie na etapie oceny formalnej, przy udziale eksperta.

Co oznacza zapis paragrafu 37 z regulaminu konkursu numer 2, że wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie (oryginał i kopia) oraz wszystkie załączniki w formie tomów powinny być trwale zszyte w celu zabezpieczenia dokumentów przed zdekompletowaniem (nie dopuszcza się składania dokumentacji w segregatorach, koszulkach, zszytych zszywaczem, sznurkiem notarialnym, zbindowanych)?

Instytucja wdrażająca informuje, iż trwałe zszycie dokumentów oznacza zszycie niepozwalające na to, aby dokumentacja uległa rozdzieleniu po jej wielorazowym otwarciu. Dokumentacja trwale zszyta to dokumentacja w oprawie introligatorskiej bądź sklejona.

Czy po złożeniu do instytucji wdrażającej dokumentacji w formie oryginału i kopii beneficjent powinien również przechowywać jeden egzemplarz dokumentacji w swojej siedzibie?

Wytyczne konkursu numer 2 nie narzucają wnioskodawcy konieczności przechowywania w swojej siedzibie kopii dokumentacji. Z uwagi na ewentualną potrzebę składania uzupełnień na etapie oceny formalnej lub na etapie oceny merytorycznej drugiego stopnia wydaje się jednak istotne, by wnioskodawca posiadał dokumenty, na podstawie których będzie mógł złożyć uzupełnienia.

Czy wniosek o dofinansowanie powinien znajdować się w tomie nr 1 czy w kolejnych tomach składanej dokumentacji?

Wytyczne konkursu numer 2 nie precyzują, w którym tomie powinien znajdować się wniosek o dofinansowanie. Praktyka wykazuje jednak, iż wnioskodawcy najczęściej oznaczali wniosek o dofinansowanie jako tom nr 1, co umożliwiało sprawniejszą i szybszą weryfikację dokumentacji.

Co się dzieje, gdy wartość dofinansowania ostatniego z projektów na liście projektów rekomendowanych do wsparcia przekracza alokację przewidzianą dla danego konkursu?

W §148 załącznika nr 2 do szczegółowego opisu priorytetów Programu ("Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IiŚ") można przeczytać, że gdy wartość wnioskowanego dofinansowania ostatniego z projektów podstawowych przekracza pozostałą alokację dla danego konkursu, wnioskodawca poproszony jest pisemnie o wyrażenie zgody na realizację projektu przy obniżonym dofinansowaniu. Gdyby powstała wolna kwota, to w pierwszej kolejności jest ona przekazywana temu projektowi, do pełnej wysokości wnioskowanego dofinansowania, o czym informuje się wnioskodawcę pisemnie. Zgodnie z §149 załącznika nr 2, w razie braku zgody wnioskodawcy na obniżenie dofinansowania na tych warunkach, dany projekt uzyskuje status projektu rezerwowego, a uwolnione środki przekazywane są na zwiększenie dofinansowania pozostałych projektów z obniżonym w stosunku do wnioskowanego dofinansowaniem, a jeśli zostaną środki – dla kolejnego projektu lub projektów z listy rezerwowej.

Co się dzieje, gdy kilka projektów znajdujących się na liście projektów rekomendowanych do wsparcia ma jednakową punktację, a suma wnioskowanego przez nich wsparcia przekracza alokację przekazaną na konkurs?

Zgodnie z §150 załącznika nr 2 do szczegółowego opisu priorytetów Programu, w razie przyznawania środków najwyżej sklasyfikowanym projektom rezerwowym, w sytuacji kiedy uzyskały one jednakową liczbę punktów, a suma wnioskowanego w ramach tych projektów dofinansowania przekracza pozostałą dla danego konkursu alokację oraz przyjęte przez komitet monitorujący PO IiŚ kryteria wyboru projektów nie pozwalają na dokonanie hierarchizacji, to wszystkie takie projekty zostają sklasyfikowane na liście rankingowej jako projekty podstawowe, przy jednoczesnym proporcjonalnym do wnioskowanego obniżeniu dofinansowania.

Uczelnia planuje budowę budynku dydaktycznego wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym również wykonanie przyłączy. Zagospodarowanie terenu obejmie działki gruntu wokół budynku, zgodnie z wymogami decyzji lokalizacyjnej. Działki te nie należą do uczelni i są własnością gminy (stanowią część pasa drogowego). Gmina podpisała z uczelnią umowę zezwalającą na korzystanie z tego terenu i jego przebudowę na okres realizacji inwestycji, jednak po roku od jej zakończenia (czyli w okresie trwałości rezultatów projektu) uczelnia będzie musiała zwrócić grunt wraz z powstałą infrastrukturą (droga dojazdowa, chodniki, miejsca postojowe, tereny zielone) bez wynagrodzenia ze strony gminy. Zagospodarowanie terenu będzie więc inwestycją w cudzą własność (gminy), będącą w okresie realizacji inwestycji w zarządzie uczelni. Czy w takiej sytuacji nie zostanie naruszona trwałość projektu?

W opisanej sytuacji zagospodarowanie terenu będzie inwestycją w cudzą własność (gminy), będącą w okresie realizacji inwestycji w zarządzie uczelni i to uczelnia zwróci gminie grunt wraz z powstałą infrastrukturą, bez wynagrodzenia ze strony gminy. Istnieje zagrożenie, iż projekt zostanie poddany znaczącej modyfikacji polegającej na uzyskaniu przez podmiot publiczny nieuzasadnionej korzyści w postaci zagospodarowanego na koszt uczelni gruntu. Tym samym naruszona zostanie również trwałość projektu.

Czy wiadomo, jakie kierunki wchodzą w skład kierunków ścisłych i technicznych? Czy istnieje dokument regulujący obszary nauk ścisłych i technicznych?

Dokumentem regulującym obszary nauk ścisłych i technicznych jest rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

Jednocześnie szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dokładnie określa kierunki priorytetowe dla działania „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”.

Czy jeżeli w ramach kryterium nr 8 beneficjent przedstawi zwiększenie liczby stanowisk do prowadzenia zajęć praktycznych wykorzystujących ICT na poziomie przekraczającym 20% i jednocześnie wykaże zwiększenie liczby pozostałych stanowisk wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych, to czy powinien również wliczać do pozostałych stanowisk stanowiska wykorzystujące ICT?

Zgodnie z kryterium nr 8, w punkcie a) beneficjent powinien wykazać zwiększenie liczby stanowisk z wykorzystaniem ICT, natomiast w punkcie b) powinien wykazać zwiększenie liczby stanowisk do zajęć praktycznych (laboratoria, sale specjalistyczne i komputerowe etc.), czyli takich, które również wykorzystują ICT.

ukryj

Obszar obsługi wniosków

pokaż

Czy obowiązkowe jest osiąganie wskaźników produktu: liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy oraz rezultatu: przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy.

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej MRR osiągnięcie każdego zadeklarowanego w umowie o dofinansowanie wskaźnika produktu lub rezultatu podlega restrykcyjnemu egzekwowaniu przez Instytucję Zarządzania PO IiŚ. Wskaźniki produktu i rezultatu dotyczące utworzonych miejsc pracy są określone w katalogu wskaźników obowiązkowych, które należy przyjąć, jako właściwe dla wszystkich realizowanych Projektów PO IiŚ. Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie projektu zobowiązał się do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z jej zapisami oraz załącznikami, w których określone zostały wskaźniki  do monitorowania projektu. Oznacza to również, iż Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązał się również do osiągnięcia wskaźników opisanych
w ww. załącznikach oraz we wniosku o dofinansowanie. Należy również zaznaczyć, iż ww. wskaźniki należą do katalogu wskaźników obowiązkowych a ich nie osiągnięcie może skutkować nie osiągnięciem wskaźników zakładanych w całym Programie Operacyjnym.

Jaka jest różnica między Załącznikiem nr 18 Zestawienie rzeczowo-wartościowe do wniosku o dofinansowanie, a Monitoringiem zestawienia rzeczowo – wartościowego załączanym do wniosku o płatność oraz Zestawieniem rzeczowo – wartościowym z tzw. „nowym zakresem”? W jakich sytuacjach przygotowujemy każdy z dokumentów?

Zestawienie rzeczowo – wartościowe stanowi załącznik nr 18 do wniosku o dofinansowanie i jest przygotowywane na wzorze określonym przez OPI. Wzór załącznika znajduje się na stronie internetowej OPI. Załącznik został przygotowany przez każdego z Beneficjentów na etapie aplikowania o środki. Zestawienie rzeczowo – wartościowe z tzw. „nowym zakresem” jest dokumentem, który przygotowuje Beneficjent wnioskując o wprowadzenie zmian w Załączniku 18 Zestawienie rzeczowo-wartościowe po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
W dokumencie tym Beneficjent pokazuje, jakie zmiany wprowadza w obowiązującym załączniku nr 18 np. aktualizacja cen, aktualizacja ilości zakupywanego sprzętu, zmiana parametrów lub rezygnacja z wybranej pozycji. Jednocześnie w ww. dokumencie Beneficjent może pokazać tzw. nowy zakres. Nowy zakres to nowe pozycje sprzętu i wyposażenia, które dotychczas nie występowały w załączniku. Zestawienie rzeczowo – wartościowe z tzw. „nowym zakresem” pozwala Beneficjentowi oraz Instytucji Wdrażającej na szczegółową prezentację i weryfikację wprowadzanych zmian.
Monitoring zestawienia rzeczowo – wartościowego jest dokumentem składanym wraz z wnioskiem o płatność dla wydatków dotyczących zakupu sprzętu i wyposażenia. Załącznik ten został stworzony w celu monitorowania postępu rzeczowego w projekcie, a dokładnie pomaga zweryfikować czy zakres rzeczowy projektu (dla zakupywanego sprzętu i wyposażenia) jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie jest zatwierdzany poprzez podpisanie umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym szczegółowe monitorowanie zakupów jest niezbędnym czynnikiem.

Czy w obiekcie wspartym ze środków działania 13.1 PO IiŚ istnieje możliwość prowadzenia studiów anglojęzycznych?

Działalność edukacyjna prowadzona przez publiczną szkołę wyższą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 13 65) co do zasady nie stanowi działalności gospodarczej, gdyż państwo, tworząc i utrzymując krajowy (publiczny) system kształcenia, nie dąży do osiągnięcia zysków, a jedynie wypełnia funkcje wobec społeczeństwa na polu społecznym i oświatowym. Uczelnia może pobierać opłaty za świadczenie usług edukacyjnych związanych w szczególności z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych), czy uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich. Wysokość opłat nie może jednak przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów, z uwzględnieniem kosztów amortyzacji i remontów.

Planowana działalność Uczelni w zakresie prowadzenia studiów stacjonarnych w języku angielskim dla studentów zagranicznych stanowią rynkową działalność edukacyjną tj. stanowić będzie działalność gospodarczą przy wykorzystaniu infrastruktury powstałej w ramach projektu w celach komercyjnych. W związku z powyższym, zgodnie z Zaleceniami nr 2/2009 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” w sprawie sposobu oceny ryzyka występowania w projektach w priorytecie XIII pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz postępowania w takich sytuacjach, powyższe działanie może stanowić pomoc publiczną.

Jednocześnie Instytucja Wdrażająca informuje, że organem, któremu przysługuje prawo do orzekania o zgodności pomocy publicznej z zasadami rynku wewnętrznego jest Komisja Europejska. W związku z powyższym stwierdzenie, że w przypadku konkretnego projektu dofinansowanie może być uznane za pomoc publiczną wiąże się z koniecznością skierowania do notyfikacji przez KE środka pomocowego. W trakcie procesu notyfikacji dofinansowania projektu możliwa jest znacząca ingerencja Komisji Europejskiej w odniesieniu do założeń projektu łącznie ze zmianą wartości dofinansowania.  

ukryj

Rozliczanie projektów

pokaż

Na jaki rachunek: BGK czy OPI  należy dokonywać zwrotu odsetek określonych jak dla zaległości podatkowych  od środków nieprawidłowo wykorzystanych lub nieterminowo rozliczonych zaliczek otrzymanych z BGK oraz narosłych odsetek bankowych od środków zaliczkowych płatności.

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. Nr 245, Poz. 1637 z późn. zm.) odsetki od:

 • przekazanych w formie zaliczki środków zgromadzonych przez beneficjenta na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu finansowanego z udziałem środków europejskich;
 • zwrotów środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur właściwych dla realizacji wydatków w ramach danego programu lub projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
 • środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki

w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich (płatność), jak i z budżetu państwa (dotacja celowa) są przekazywane przez beneficjenta na rachunek OPI.

Podczas dokonywania zwrotu, w zależności od rodzaju odsetek i źródła finansowania, którego dotyczą należy odpowiednio opisać dany zwrot tak, aby możliwa była identyfikacja, jaki jest charakter zwracanych odsetek oraz którego budżetu dotyczą (budżet środków europejskich czy budżet państwa). Wszelkie dane do zwrotu IW wskazuje beneficjentom.
Należy pamiętać, aby nie dokonywać zwrotu odsetek od środków płatności do BGK, ponieważ takie działanie jest nieprawidłowe.

W przypadku konieczności dokonania zwrotu środków wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych jak prawidłowo dokonać wyliczenia tychże odsetek.

Jeśli zdarzy się sytuacja, w której Beneficjent będzie zobowiązany do dokonania zwrotu określonej kwoty wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych należy zwrócić szczególną uwagę na pierwszy dzień od którego odsetki będą wyliczane. Kwestia ta została doprecyzowana w dokumencie Zalecenia IZ PO IiŚ nr 17/2012 w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ. Podczas wyliczania odsetek określonych jak dla zaległości podatkowych, należy uwzględnić, iż pierwszym dniem okresu, od którego należy naliczać odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych jest dzień przekazania środków beneficjentowi, o którym Instytucja Wdrażająca informuje Beneficjentów przekazując dane niezbędne do dokonania zwrotu, a nie dzień następujący po dniu obciążenia rachunku instytucji przekazującej środki – jak naliczane jest przez większość dostępnych kalkulatorów do wyliczania odsetek (zatem używając powszechnie dostępnych kalkulatorów należy wpisać z reguły dzień poprzedzający dzień wskazany w zestawieniu otrzymanym od OPI). W przypadku dokonywania zwrotu przez Beneficjenta przelewem na wskazane rachunki/rachunek, ostatnim dniem okresu odsetkowego jest dzień zwrotu środków przez Beneficjenta, który należy ustalić na podstawie art. 60 § 1 i 1a Ordynacji podatkowej.

W jaki sposób należy wyróżniać we wniosku o płatność deklarowane w kosztach kwalifikowalnych wydatki będące wynikiem:

 

 • zmian do umów (aneksów) w zakresie zwiększającym cenę w stosunku do ceny umowy podstawowej;
 • zamówień udzielanych w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 albo art. 134 ust. 6 ustawy PZP;
 • zamówień udzielanych w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 albo art. 134 ust. 5 ustawy PZP?


Wydatki o których mowa należy uwzględniać w następujący sposób:

 • w tabeli 9 wniosku o płatność dokumenty dotyczące wydatków, o których mowa należy zaznaczyć czerwoną czcionką;

 • w piśmie przewodnim do składanego wniosku lub tez za pomocą dodatkowego oświadczenia należy poinformować, iż wniosek ujmuje w kosztach kwalifikowalnych wydatki o których mowa w pytaniu;

 • do wniosku o płatność należy obligatoryjnie załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem całościowego protokołu, o którym mowa w art. 96 ustawy PZP dla danego postępowania wraz z kopią umowy/aneksu zawartych z wykonawcą zamówienia.

Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ wydatki, o których mowa podlegają obligatoryjnej kontroli przed zatwierdzeniem we wniosku o płatność, dlatego też niezwykle istotnym jest, aby na jak najwcześniejszym etapie oceny wniosku o płatność zostały zidentyfikowane.

Jak prawidłowo wypełnić pkt 6 wniosku o płatność?

Dane w pkt 6 wniosku o płatność muszą być spójne z danymi wykazanymi w pkt 8, tj.:

 • jeżeli w polu „w tym zaliczka” w pkt 8 wykazano kwotę 0,00 zł – w pkt 6 należy przekreślić słowo „zaliczkowa”;
 • jeżeli w polu „w tym zaliczka” w pkt 8 wykazano kwotę większą od 0,00 zł – w pkt 6 należy wykazać płatność zaliczkową;
 • jeżeli w polu „w tym refundacja” w pkt 8 wykazano kwotę 0,00 zł – w pkt 6 należy przekreślić słowa „pośrednia” i „końcowa”;
 • jeżeli w polu „w tym refundacja” w pkt 8 wykazano kwotę większą od 0,00 zł – w pkt 6 należy wykazać płatność pośrednią oraz / lub płatność końcową.

Płatność końcową należy zaznaczyć w sytuacji, gdy kwota wnioskowanej refundacji zsumowana z kwotą płatności dokonanych, zatwierdzonych lub wnioskowanych w ramach wcześniejszych wniosków o płatność – przekracza limit płatności zaliczkowych i pośrednich (kwota dofinansowania pomniejszona o minimalną kwotę płatności końcowej, zgodnie z § 6 ust. 1 i § 8 ust. 1 pkt 3 umowy o dofinansowanie). W niektórych przypadkach wniosek dotyczy zarówno płatności pośredniej, jak i płatności końcowej – jeżeli kwota płatności dokonanych, zatwierdzonych lub wnioskowanych w ramach wcześniejszych wniosków jest mniejsza od limitu płatności zaliczkowych i pośrednich, a zsumowana z kwotą wnioskowaną w bieżącym wniosku – przekracza ten limit. W takim przypadku w pkt 6 należy wykazać zarówno płatność pośrednią, jak i płatność końcową. Jeżeli całość lub część wnioskowanej refundacji stanowi płatność końcową, ale bieżący wniosek nie jest ostatnim wnioskiem o płatność – wówczas poniżej pkt 6 należy zamieścić informację, iż wniosek dotyczy (lub częściowo dotyczy) płatności końcowej, jednakże nie jest ostatnim wnioskiem o płatność złożonym w ramach projektu.

Czy do wniosków o płatność należy załączać pełną dokumentację przetargową?

Spośród dokumentacji przetargowej Beneficjent powinien załączyć do wniosku o płatność jedynie:

 • protokół z przeprowadzonego postępowania (np. druk ZP-PN, w przypadku postępowania w trybie przetargu nieorganicznego);
 • dokumenty stanowiące załączniki do umowy z wykonawcą – jedynie w takim zakresie, w jakim są niezbędne dla określenia przedmiotu umowy; w tym celu zazwyczaj wystarcza oferta wykonawcy wybranego w postępowaniu lub jej element (zbędne są niektóre załączniki do oferty, np. dokumenty potwierdzające zrealizowane wcześniej zamówienia czy poświadczone przez wykonawcę SIWZ i wzór umowy); w wyjątkowych przypadkach konieczne może być załączenie opisu przedmiotu zamówienia z SIWZ;
 • jeżeli wydatek dotyczy w przypadku płatności zaliczkowej dla wykonawcy – należy dodatkowo załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu określonego w art. 151a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. SIWZ lub ogłoszenie o zamówieniu; nie ma potrzeby załączania obu dokumentów – wymóg określony w powołanym wyżej przepisie jest spełniony, jeżeli możliwość udzielenia zaliczki została przewidziana chociażby w jednym z nich.

Nie ma potrzeby załączania innych dokumentów przetargowych, ponieważ nie podlegają one badaniu w ramach oceny wniosków o płatność.

Jakie dokumenty należy dostarczyć celem potwierdzenia przeprowadzonego rozeznania rynku?

Dokumenty potwierdzające przeprowadzone rozeznanie rynku powinny spełniać wymogi określone w Podrozdziale 5.3 pkt 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z uwzględnieniem także przypisów. W szczególności należy zwrócić uwagę, iż:

 • Beneficjent powinien posiadać nie tylko oferty wykonawców, ale także dokumenty potwierdzające datę i godzinę ich wpływu (np. w przypadku otrzymania oferty jako załącznika do wiadomości elektronicznej, oprócz samej oferty należy także posiadać wydruk wiadomości);
 • powyższe wymogi dotyczą również zapytań ofertowych, jeżeli wykonawcę wyłoniono w wyniku wysłania zapytań ofertowych do kilku potencjalnych wykonawców;
 • jeżeli wykonawcę wyłoniono w wyniku wysłania zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców, Beneficjent powinien posiadać przynajmniej dwie ważne oferty; w przypadku odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone przez Beneficjenta wystarczy jedna ważna oferta;
 • w przypadku wyłonienia wykonawcy w drodze porównania ofert zamieszczonych na stronach internetowych potencjalnych wykonawców, Beneficjent powinien posiadać wydruki tych ofert zawierające także datę sporządzenia wydruku;
 • data sporządzenia powinna być widoczna także na wydruku ogłoszenia zamieszczonego przez Beneficjenta na ogólnodostępnej stronie internetowej;
 • notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie będzie uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku, jednakże dopuszczalne jest przekazanie w ten sposób zapytań ofertowych i udokumentowanie tego notatką – w tym przypadku jednak Beneficjent powinien posiadać oferty złożone przez potencjalnych wykonawców;
 • zalecane jest, aby rozeznanie rynku prowadzone było w sposób jednolity wobec wszystkich potencjalnych wykonawców – w szczególności zapytania ofertowe należy wysyłać do wszystkich za pomocą tego samego sposobu komunikacji oraz w tym samym czasie.
ukryj

Kontrola projektów

pokaż

Czy opisując w SIWZ przedmiot zamówienia Beneficjent może opisać przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów i pochodzenia ?

Zgodnie z art. 29 ust. 3 uPzp zabroniony jest opis przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych patentów i pochodzenia. Ww. artykuł dopuszcza wyjątek od powyższej zasady. Zastosowanie znaków towarowych patentów i pochodzenia  w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ dopuszcza się pod pewnymi warunkami:

 • jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia,
 • zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
 • wskazaniu znaków towarowych towarzyszą wyrazy "lub równoważny".


Należy podkreślić, że dopuszczenie użycia znaków towarowych może mieć miejsce, gdy powyższe przesłanki zostaną spełnione łącznie. Trzeba również zaznaczyć, że ciężar udowodnienia konieczności użycia znaków towarowych, wynikający z dwóch pierwszych przesłanek spoczywa na Zamawiającym.

Na jakiej podstawie IW nakłada korekty?

IW nakłada korekty na Beneficjenta w przypadku nie zastosowania zasad prowadzenia postępowań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych dokumentów przewidzianych dla danego działania (co do zasady Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków). Podstawą prawną do nałożenia korekty jest § 13 pkt. 7 umowy o dofinansowanie. Przywołany paragraf stanowi, iż: "Instytucja Wdrażająca może odmówić części lub całości dofinansowania dla umowy lub umów w ramach Projektu, które zostały zawarte niezgodnie z zasadami zawierania umów, o których mowa w §  12, a w przypadku, gdy środki finansowe zostały już wypłacone, wystąpić do Beneficjenta o ich zwrot."

W jaki sposób jest kontrolowane spełnienie wskaźników produktu i rezultatu deklarowanych w załączniku nr 7 do umowy o dofinansowanie, podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu?

Podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu kontrolujący proszą Beneficjenta o przedstawienie informacji z osiągnięcia każdego z zadeklarowanych wskaźników, jak również przedstawienie dokumentów źródłowych na potwierdzenie osiągniętych wartości. Dokumentami źródłowymi potwierdzającymi wartości osiągniętych wskaźników, mogą być np.: decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, protokół odbioru prac budowlano - montażowych, dane statystyczne uczelni - sprawozdania S-10 i S-12, dokumentacja powykonawcza, wykaz studentów korzystających ze wspartej w projekcie infrastruktury opracowany przez uczelnię na podstawie planów zajęć, wykaz studentów uczestniczących w kursach e-learning, umowy o pracę i inne. IW podkreśla, iż wyżej wymieniony katalog nie jest zbiorem zamkniętym, a Beneficjent może przedstawić wszelkie dokumenty, które potwierdzają osiągniecie zadeklarowanych wskaźników. W każdym jednak przypadku beneficjent musi okazać dokumenty źródłowe potwierdzające osiągniecie wskaźników.

ukryj